disrupt

Samenwerkende partners

Er zijn (jong)volwassenen die geen werk én geen toegang hebben tot scholing. School@Work is een instrument dat in belangrijke mate kan bijdragen in het voorkomen dat deze (jong)volwassenen meteen in een uitkering belanden. School@Work is een eenjarig leer-werktraject op mbo niveau 1 (BOL) en geeft een toekomst naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt of doorstroom naar vervolgonderwijs. Met School@Work kan het! Ja, we kunnen het!

Waarom moeilijk doen als het makkelijker samen kan 

Binnen School@Work slaan drie partijen de handen in één om (jong) volwassenen ‘op de rit’ te krijgen: Gemeenten, sociale leerwerkbedrijven en het mboRijnland. Gemeenten faciliteren de sociale  leerwerkbedrijven en melden de (jong) volwassenen aan vanuit hun bestanden. mboRijnland is verantwoordelijk voor het leerwerktraject en plaatst de studenten bij School@Work. De Sociale leerwerkbedrijven bieden leerwerkplekken aan en hun infrastructuur.

Naast de aanmelding via de gemeenten kunnen er ook aanmeldingen plaatsvinden vanuit Praktijkonderwijs (Pro), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en de Internationale Schakelklas (ISK).

 

Win-Win 

School@Work geeft win-win voor alle betrokkenen. Leerwerkbedrijven leren studenten taken uit te voeren precies zoals zij dat willen. Krijgen daarbij hulp van een toegewijde School@Work docent. Zij houden na afronding van School@Work goed getrainde en zeer gemotiveerde medewerkers over. De studenten varen wel bij het positieve toekomstperspectief. De gemeente (Pro/VSO en ISK) tenslotte, die heeft de verantwoording om (jong) volwassenen weer ‘op de rit te zetten’ succesvol opgepakt. En beperkt bovendien de last van uitkeringen op de gemeentekas.

Binnen School@Work slaan drie partijen de handen in één om (jong) volwassenen ‘op de rit’ te krijgen: Gemeenten, sociale leer-werkbedrijven en het mboRijnland.

School@Work start bij de gemeente, bij Pro/VSO en/of ISK. Instanties die de noodzaak zien om (jong) volwassenen met onvoldoende perspectief op het toetreden tot de arbeidsmarkt of een opleiding te helpen.

Gemeenten binnen School@Work 

School@Work start bij het aanmelden door de gemeenten, Pro/VSO en/of ISK. Instanties die de noodzaak zien om (jong) volwassenen met een negatief of pessimistisch toekomstbeeld te helpen. Gemeenten als Gouda, Leiden, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas en Pro/VSO-scholen en ISK melden al aan bij School@Work.

 

Leerwerkbedrijven binnen School@Work

Vanaf de eerste dag ontvangen de sociale leerwerkbedrijven de studenten én een eigen School@Work docent. De docent werkt nauw samen met de praktijkopleider van het leerwerkbedrijf. Stemt met het bedrijf af welke theorie nodig is voor de werkvloer. De docent en de praktijkopleider trainen de studenten samen, zodat zij taken uitvoeren precies zoals het leerwerkbedrijf dit wil. En zij brengen waar nodig verdieping en verbreding aan in een profiel.

Werkvelden

School@Work leidt studenten op voor assisterende werkzaamheden binnen de horeca, schoonmaak, logistiek, groen en techniek. School@Work leert studenten de ‘kneepjes van het vak’. Gewoon direct in de praktijk, op de werkvloer van leuke sociale leerwerkbedrijven.

 

School@Work: entree naar passend werk! 

Het profiel die studenten kiezen, bepaalt welke leerwerkplek zij krijgen. Welke talenten, mogelijkheden en wensen heeft de student? Waar wordt hij enthousiast van? Veel studenten vinden het heerlijk om buiten te werken. Of juist om gezonde, voedzame lunches te maken. Anderen vinden het geweldig om in een magazijn orders te picken. Of leuker nog: om vrachten te laden en lossen met een pompwagen.

 

Helemaal naar wens opgeleid 

Leerwerkbedrijven leren studenten om taken en werkprocessen precies uit te voeren zoals zij dat willen. Krijgen daarbij hulp van een eigen toegewijde School@Work docent. Na afronding houden zij goed opgeleide medewerkers over, die zich duurzaam verbonden voelen aan hun bedrijf of beter te plaatsen zijn in andere bedrijven. Ervaring leert dat onze leerwerkbedrijven super tevreden zijn over studenten die na School@Work blijven werken in hun bedrijfsrestaurant, magazijn, schoonmaak of groenvoorziening.

Dienstverlening en zorg
Logistiek
Horeca, voeding & voedingsindustrie

Waarom moeilijk doen als het samen kan

Binnen School@Work slaan drie partijen de handen ineen om (jong) volwassenen weer ‘op de rit’ te krijgen. Gemeenten, leerwerkbedrijven en het mboRijnland. Ieder pakt zijn rol om een beter toekomstperspectief te geven: om de hen de stap te laten zetten van geen mogelijkheden meer voor werk of scholing, naar een duurzame baan, die helemaal past bij hun talent en mogelijkheden.

Lees alles over onze huidige samenwerkingen

Veel gestelde vragen

Krijgen de studenten een diploma of een bewijs van deelname?

De studenten krijgen een volwaardig BOL entree diploma. Hiermee hebben ze het niveau 1 van het mbo gehaald.

Wat kunnen de studenten met een mbo niveau 1 diploma van School@Work?

De studenten kunnen doorstromen naar gepast werk of naar niveau 2. De docent zal ze hierin adviseren.

Wie helpt de student om werk te vinden na het School@Work traject?

Gaandeweg het School@Work traject krijgen de studenten begeleiding bij het vinden van werk door het team van StagePlus

Hoe ziet een leerwerkweek eruit voor studenten?

Twee leerwerkdagen bij het sociale leerwerkbedrijf  Docent, instructeur en praktijkopleider zijn regelmatig aanwezig.

Een stage/BPV dag. Docent is niet aanwezig. Praktijkopleider wel.

Eén dag of twee dagdelen generieke vakken: in de klas en/of online. Docent en instructeur zijn aanwezig.

En één dag of  twee dagdelen zelfstudie. Docent en instructeur zijn niet aanwezig.

In welke onderdelen van Nederlands doet de student examen en op welk niveau?

Examens Nederlands worden gedaan op niveau 1F. In overleg met de docent kan ook examen gedaan worden in 2F.

Er zijn 4 Nederlands examens:

  • Lezen en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken (presentatie alleen)
  • Gesprekken (gesprek in duo’s)

Hoe ziet het 2-jarige leer-werktraject van School@Work voor statushouders eruit?

Het 2-jarige leertraject is een verlengd 1-jarig traject. De eerste 20 weken is er intensief aandacht voor de Nederlandse taal. Een combinatie van e-learning, taalmaatjes op de werkvloer en extra taallessen. Naast lessen Nederlands vindt er ook een koppeling naar beroepsgericht Nederlands plaats. Entree onderwijs richt zich op het leren Leren, leren Werken en op werknemersvaardigheden. Ook krijgt burgerschap aandacht. Na de 20 weken neemt de intensiteit van de extra lessen Nederlands af en gaan vakken als rekenen, burgerschap, loopbaan en keuzedelen meer aandacht krijgen. Er wordt toegewerkt naar de examens Nederlands, rekenen en het praktijkexamen.

Waar mogelijk kan inburgering (vanaf 18) worden ingepast in het tweede leerjaar. In overleg met docent en gemeente.

© School@Work 2024. All Rights Reserved